MİSYONUMUZ  

 1. Lisans gerektirmeyen haberleşme sistemleri kullanımı alanında düzenlenen Uluslararası (CONTEST) Yarışmalara katılmak, yarışma düzenlemek,DERNEK tarafından ya da Uluslar arası kurum ve kuruluşlarca Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme Teknolojileri alanında düzenlenen yarışmalara Türkiye Cumhuriyeti ve Dernek adına katılmak, 

 2. Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme sistemleri kullanımının yaygınlaşması ve halka yayılması ile telsiz kullanımının yasalar çerçevesinde faydalı amaçlarla kullanımı için; etkin araştırmalar, eğitici ve öğretici kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

 3. Lisans Gerektirmeyen Haberleşme Sistemlerinde kullanımında İşletme, Teknik ve Yönetmelik alanlarında eğitimler düzenlemek, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli teknik altyapıyı temin ve tesis etmek, yakından ve uzaktan kumanda edilebilen, operatörlü ya da operatörsüz, mobil ya da sabit sistemler kurmak, ​

 4. Uzak Mesafe karasal yayın, propagasyon, atmosferik yansıma anlık durum takibi için Yurt içi ve Yurt dışı’nda, gerekli izinleri almak suretiyle BEACON istasyonları kurmak, 

 5. Haberleşme ağı kapsam alanının genişletilebilmesi için, Lisans Gerektirmeyen kapsamdaki telsiz frekansları arasında, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde bahsi geçen çıkış gücü, emisyonlar ve diğer teknik detaylar dahilinde Çapraz Band geçiş ya da internet-telsiz arayüzü destekli aktarıcı istasyonları kurmak, 

 6. Radyo Amatörlüğüne ilgi duyan üyeleri belge sınavına hazırlamak için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, eğitim için gerekli cihaz, ekipman ve sistemleri temin ve tesis ederek teknik altyapıyı oluşturmak, gerekli izinleri almak kaydı ile amatör telsiz istasyonları ve roleler kurarak ilgi duyan üyeleri sorumlu ve yetkili operatörler gözetiminde uygulamalı derslerle eğitmek, gerekli görüldüğü halde Amatör Telsizci adaylarının teorik ve pratik eğitim faaliyetlerinin lisans gerektiren frekanslarda da gerçekleştirmek üzere Yurt içi ve Yurt dışında faaliyet gösteren Amatör Telsizcilik dernek, kulüp ve cemiyetleri ile yardımlaşma ve işbirliği içinde bulunmak, ülkeye bilinçli, bilgili, eğitimli telsiz operatörü ve Radyo Amatörleri kazandırmak,  

 7. Laboratuar, atölye ve benzeri tesisler açmak, üyelerin açık alanlarda, kısıtlı ve yetersiz olanaklarla uygulamalı çalışmalarını temin etmek, 

 8. Üyelerin kendi cihazlarını yapmalarına yardımcı olmak, yurt içinde bulunmayan yedek parça ve cihazları yasal girişimlerle temin etmek, gerekirse ithalatını yapmak, 

 9. Dernek ve Şubelerince temin ve tesis edilen cihaz, ekipman ve tüm teknik sistem altyapısını bireysel ve kurumsal iletişim sistemlerinin devre dışı kalabileceği afet ve benzeri durumlarda Acil Afet Haberleşme kapsamında kullanarak Kurum ve Kuruluşlarının yanısıra Arama-Kurtarma Hizmetleri ve Sağlık birimlerinin kesintisiz haberleşme koordinasyonunun sağlanmasına destek olmak, Haberleşme Destek Birimi teşkiline dahil olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği protokolleri imzalamak,

 10. Kamu Kurum ve Kuruluşları yada Tüzel Kişiliklerce düzenlenen doğa sporları, motor sporları ve benzeri açık hava organizasyonlarına haberleşme koordinasyonunu sağlamak üzere işbirliği protokoleri imzalamak,

 11. Lisans gerektirmeyen kapsamda bulunan Verici-Alıcı cihazların kullanımında, ilgili Yasal Düzenlemelere tam uyumun tesisi için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istişare ve işbirliği içinde bulunmak, 

 12. DERNEK üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı özendirmek, üyelerin sistem kullanımında Uluslararası Yasal hak ve menfaatlerini korumak 

 13. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapmak,

 14. Dernek çatısı altında üyelerin ilgi alanlarına göre ve gönüllülük esasına dayalı olarak karma alt kulüpler oluşturmak, gerekli eğitimlerin konusunda yetkin eğitmen ya da eğitim kurumlarından alınmasını sağlamak,

 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 16. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

 17. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek 

 18. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

 19. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 20. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, piknik ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 21. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf federasyon veya üst kuruluş kurmak, ya da kurulmuş bir federasyona katılmak, bu kuruluşlarla Yurt içi ve Yurt dışı ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

 23. Gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, 

 24. Gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açmak, Temsilcilik ya da Şube açma olanağı olmayan bölgeler için İzleme, Ölçme, Araştırma, Geliştirme konularının takibinin sağlanması amacıyla İl Temsilcileri seçmek, atamak,

 25. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

 26. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

 27. Özürlülerin rehabilitasyonu, haberleşme konusunda eğitilmeleri gibi konularda çalışmalar yapmak, konuyla ilgili faaliyette bulunan Bilimsel Kuruluşlar, Vakıf, Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlar ile işbirliği yapmak, 

 28. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ,

 29. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,