Üye Olma Hakkı ve DERNEK Üyeliği İşlemleri

İç Tüzük - Madde 3-

Fiil ehliyetine sahip bulunan, Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Haberleşme ile ilgili, Ulusal yada Uluslararası herhangi bir yasal düzenlemeden mahkumiyeti ya da hak mahrumiyeti bulunmayan, ırk, renk, dil, din, cinsiyet, yaş, sosyal ve kültürel farklılık, siyasi görüş ayrımı gözetmeyen, toplumun ahlak değerlerine saygılı, DERNEK üyeliği süresince de kabul edilmesi mümkün olmayan benzeri bir davranış, konu ya da eyleminden dolayı daha önce aynı amaçla kurulmuş başka bir Dernek ya da Kulüp’ten çıkarılmamış, tüm Lisans Gerektirmeyen Elektronik  Haberleşme Teknolojisi kullanıcıları Gerçek Kişi’ler ve ayrıca benzer faaliyet alanı amacı için kurulmuş Tüzel Kişiler Derneğe üye olabilir

Üyelik başvurusu;

* Üyelik Başvuru ve Kayıt Formu,

* Nüfus Kayıt Örneği Belgesi,

* Yerleşim Yeri Belgesi,

* Adli Sicil Kaydı

- kopyalarının Dernek Elektronik Posta (membership@tangoromeo.org) adresine gönderilmesi ile yapılır.

E-Devlet Kapısı üzerinden son On Beş (15) gün içinde edinilen belgeler geçerlidir.

 Üyelik başvurusu, DERNEK Sosyal Medya hesabından veya varsa ŞUBE ilan panosundan On Beş (15) gün süre ile yayınlanacaktır. Üyelik başvurusu; DERNEK Yönetim Kurulu'nca en çok Otuz (30) gün içinde, başvurunun kabulü ya da reddi şeklinde karara bağlanır, sonuç yazılı şekilde başvuru sahibine bildirilir.

* Başvurusu reddedilen kişilerin tekrardan yapacakları üyelik başvuruları alınmaz.

* DERNEK; üyelik başvurularını kabul etmeye ya da reddedilen başvuru ile ilgili gerekce bildirmeye zorunlu değildir.

* Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

* Başvuruları yönetim kurulunca kabul edilen kişiler; Derneğin asil üyeleridir.

* Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 Üyelik başvuruları kabul edilen gerçek kişiler;

  • Üyelik Başvuru ve Kayıt Formu aslı

  • İki (2) adet vesikalık fotoğraf

  • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

  • Yerleşim Yeri Belgesi

  • Adli Sicil Kaydı

  • Üyelik ödentisi banka dekontu aslı (Üyelik ödentisi, üyeliğe girişte tek sefere mahsus olmak üzere, Başvuru Kabulünün başvuru sahibine yazılı şekilde bildirilmesi akabinde TAROD Banka hesabına yapılır. (Üyelik Ödentisi On (10) TL'dır)

-belge asıllarını bağlı bulunacakları Şube/Merkez posta adresine göndereceklerdir.

Gerekli belge asıllarının Dernek merkezine ulaşması ve Üye Kayıt Defteri'ne işlenmesi ile Dernek üyeliği kesinlik kazanmış sayılır.

Belge asılları; bağlı bulunulan Şube Merkezinde arşivlenecektir.

Tüzel kişi üyelikler; Tüzel Kişilik Yönetim Kurulu tarafından alınmış, TAROD üyelik ve işbirliği karar yazısı örneğinin Dernek elektronik posta (membership@tangoromeo.org) adresine gönderilmesi ile yapılır. Üyelik kapsamına ilişkin protokol imzalanması ardından Tüzel Kişi üyelik kesinlik kazanmış olur.

DERNEK üyeliği başvuruları esnasında ya da halen DERNEK Üyesi konumdayken, Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme Teknolojileri kapsamı dışında faaliyet gösteren, diğer dernek, kulüp ve cemiyetlere üye olmak, DERNEK üyesi olmaya engel teşkil etmez.

On İki (12) yaşını bitiren, ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile DERNEK üyesi olabilir, Genel Kurul’da oy kullanabilir, ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kuruluna aday gösterilebilmek için On Sekiz (18) yaşını doldurmuş olmak zorunludur

Üye kayıtları, nüfusta kayıtlı bulunulan il kapsamında Şube açılmış ise şubeye, Üye sayısı potansiyeli itibariyle ŞUBE kurmaya elverişli olmayan illerde ise GENEL MERKEZ’e yapılır. Şubeler sorumlu bulundukları il idari sınırları dışından üye alamazlar. Şubelere yapılan üyelik başvuruları en geç Yedi (7) iş günü içinde GENEL MERKEZ’e bildirilmek zorundadır. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma kararları sadece GENEL MERKEZ Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Tüm üyelik kayıt ve kayıttan düşme işlemleri DERBIS’e işlenecektir.

Silahlı Kuvvetler personeli ile Kamu Kurum ve kuruluşlarının Memur statüsündeki görevlileri hakkında, yasalarca getirilen kısıtlamalar saklıdır.

ÜYELİK BAŞVURU FORMUNU BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN  TIKLAYINIZ​

ANA SAYFAYA DÖN 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI